Edunexis

Eines digitals per a l'ensenyament competencial

Taller

L’ensenyament i l’avaluació competencial ajudats per la intel·ligència artificial

Barcelona: 5 Juliol 2023, 11:00-13:30
Madrid: 6 Juliol 2023, 11:00-13:30

Projectes per a impulsar l’ensenyament competencial en el centre i desenvolupar les competències digitals. Permeten l’acreditació B1/B2 a través de l’aplicació pràctica a l’aula.

Impulsa l’ensenyament competencial en el teu centre, i desenvolupa i certifica als docents en les Competències Digitals Docents.

GRownTH

Un model i eines digitals per a integrar el desenvolupament de competències transversals i competències específiques en l’ensenyament de les matèries

Les competencias transversals

Pensament crític

• Extreure conclusions

• Construir arguments

• Interpretar dades

• Considerar idees des de múltiples perspectives

Pensament creatiu

• Preguntar-se "què passaria si..."

• Generar metàfores i analogies

• Fer conjectures i hipòtesis

Pensament de transferència

• Aplicar coneixements a situacions reals

• Indagar en diferents contextos

• Relacionar i connectar conceptes

Comunicació

• Fer inferències

• Interpretar i usar la comunicació no verbal

• Usar termes de la disciplina

Col·laboració

• Gestionar i resoldre conflictes

• Prendre decisions justes i equitatives

• Escoltar activament altres perspectives

Gestió de la Informació

• Realitzar connexions entre fonts d'informació

• Buscar informació

• Crear referències i cites

Gestió de Mitjans i TIC

• Prendre decisions sobre els mitjans a utilitzar

• Comunicar utilitzant diferents mitjans i formats

Organització

• Planificar assignacions a curt termini

• Utilitzar la tecnologia de manera productiva

• Complir terminis

Emoció

• Practicar la concentració

• Gestionar el monòleg interior

• Extreure la part positiva dels fracassos

Reflexió

• Comprendre la nostra manera d'aprendre

• Practicar estratègies de millora personal

• Preguntar-se sobre allò que s'ha après

Las habilidades transversales

Extraer conclusiones

Construir argumentos

Interpretar datos

Considerar ideas desde múltiples perspectivas

Pensamiento crítico

Preguntarse “qué pasaría si…”

Generar metáforas y analogías

Hacer conjeturas e hipótesis

Pensamiento creativo

Aplicar conocimientos a situaciones reales

Indagar en diferentes contextos

Relacionar y conectar conceptos

Pensamiento de transferencia

Hacer inferencias

Interpretar y usar la comunicación no verbal

Usar términos de la disciplina

Comunicación

Gestionar y resolver conflictos

Tomar decisiones justas y equitativas

Escuchar activamente otras perspectivas

Colaboración

Realizar conexiones entre fuentes de información

Buscar información

Crear referencias y citas

Gestión de la información

Tomar decisiones sobre los medios a utilizar

Comunicar utilizando diferentes medios y formatos

Gestión de medios y TIC

Planificar asignaciones a corto plazo

Utilizar la tecnología de forma productiva

Cumplir plazos

Organización

Comprender nuestra forma de aprender

Practicar estrategias de mejora personal

Preguntarse sobre lo aprendido

Emoción

Practicar la concentración

Gestionar el monólogo interior

Extraer la parte positiva de los fracasos

Reflexión

GRownTH

La plataforma que ajuda a docents i centres educatius a desplegar l’ensenyament competencial.Custom Icon


01

Situacions d’Aprenentatge

Els docents adapten situacions d’aprenentatge o creen les seves pròpies per a treballar de manera visible competències transversals i objectius curriculars de la seva matèria. Ho fan amb ajuda d’un model de IA. El model, a més, les connecta amb el marc competencial de referència. Les situacions d’aprenentatge poden integrar també eixos temàtics.

Marc competencial

Competèncias transversals

Clusters i pràctiques

Competències Clau

Ideari centre

Pensament crític

Pensamient creatiu

Comunicació

Col·laboració

Gestió de la informació

Gestió de mitjans i TIC

Organització

Altres…

Competencies específiques curriculars

Geografia i Història

Llengua y Literatura

Ciències Naturals

Matemàtiques

Educació Artística

Llengua Estrangera

Altres…

Situacions d’Aprenentatge

Activitats

30 a 90 min

Una competència transversal + un contingut curricular o competència específica

Projectes

Dies a setmanes

Múltiples competències transversals i específiques

Accions

10 a 30 minuts

Iniciades per l’alumne i centrades en habilitats concretes

Eixos
temàtics

Objectius de Desenvol. Sostenible

Competència Digital (docent y alumnes)

Altres…

02

Procés d’ensenyament-aprenentatge

Experiència, reflexió, feedback i auto(avaluació) configuren el cicle d’aprenentatge. L’aprenentatge sorgeix de la reflexió sobre l’experiència. El feedback i avaluació el guien i ajuden a visibilitzar-lo. Reflexió, feedback i avaluació propicien l’autoregulació.

Experiència

Pràctica deliberada de les competències

Personalitzable segons estils d’aprenentatge

Recollida d’evidències

Reflexió

Metacognició per a…

… reforçar i aprofundir en l’aprenentatge

… impulsar l’autoregulació

Des de nivells cognitius més baixos fins a més elevats

Avaluació i Feedback

Autoavaluació de l’alumne i avaluació del professor

Competències transversals i competències específiques

Rúbriques editables

Feedback visible entre docents

03

Personalització i Millora

Alumnes i docents poden veure l’evolució del seu desenvolupament competencial. El centre pot enviar a les famílies informes competencials que ajuden a visibilitzar l’esforç i enriqueixen el diàleg entre família i escola. Alumnes i docents descobreixen i aprofundeixen sobre els seus trets i fortaleses, facilitant l’autoconeixement i la personalització. Analítiques d’aprenentatge ajuden a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Informes

Competències transversals, competències clau i competències específiques.

Compliment normatiu.

Informes per a famílies.

Trets i Fortaleses

Autoconeixement i autoregulació

Estils d’aprenentatge

Personalització de l’ensenyament

Analítiques d’Aprenentatge

Desenvolupament  i maduresa cognitius

Autoconeixement i autoestima

Benestar emocional

Millora contínua dels mètodes d’ensenyament

GRownTH i…

… el centre escolar

Integra i impulsa el desenvolupament competencial en el dia a dia de l’escola.

… els educators

Imprimeix una altra dinàmica a la teva classe. Entaula un altre tipus de diàleg amb els teus alumnes.

… els alumnes

Desenvolupa competències que et seran molt útils, a l’escola i per al teu futur personal i professional.

… els pares

Coneix i descobreix altres facetes dels teus fills, més enllà de les notes.

GRownTH en acció

Hem rebut el seu reconeixement i recolzament!

SEK Lab edició VI (2021)

Finalista – millor experiència docent innovadora 2021

Finalista – 3ª conovocatòria (2021)

Finalista – categoria aprenentatge socio-emocional (2021)

Col·laboradors Generació Docent 

Equip

Ricard és emprenedor, ‘problem solver’, agent de canvi i educador. Amb ell va començar el somni i ell el va fer realitat.

Ricard Gras

CEO

Luz té un do amb les persones i amb les dades. Educadora i facilitadora del canvi. És la responsable dels nostres materials.

Luz Olmos
Directora de Continguts

Jorge ha fet una mica de tot. Ara només pretén ajudar als altres a desenvolupar les habilitats que tan útils li han estat.

Jorge Castrillo

COO

Suresh és el techie de la família. Li encanta trastejar amb gadgets i està al dia en l’últim sobre tecnologia.

Suresh Sekar

CTO

Contacta’ns

Madrid  –  Barcelona  –  Singapur